Wypożyczalnia motocykli Warszawa

 • Nie jesteś pewny jaki motocykl jest dla Ciebie dobry?
 • Chciałbyś pojeździć na motocyklu, ale nie masz swojego sprzętu?
 • Oferujemy wynajem motocykli dostosowany do Twoich potrzeb.
 • U nas możesz wypożyczyć motocykl na jasnych i przejrzystych warunkach – w dobrej cenie, bez ukrytych kosztów.
 • Nie musisz być właścicielem super maszyny, aby cieszyć się z jazdy!

Oferta motocykli do wynajęcia

 • Suzuki GS 500F

Suzuki GS 500F jest maszyną dla motocyklistów wszelkiego pokroju. Ci młodsi widzą w nim nowoczesny pojazd, mogący wprowadzić ich w świat motocykli sportowych, a Ci bardziej doświadczeni motocykliści zwracają uwagę na walory użytkowe i niezawodność.

Użytkowanie tego motocykla jest bardzo przyjemne i może dostarczyć mnóstwo frajdy. Jest mało kłopotliwy w obsłudze i mało wymagający.

Możesz go wypożyczyć posiadając kat. A2.

Parametr Wartość
Pojemność: 487 ccm
Moc: 34 KM
Waga: 169 kg
Wysokość siedzenia: 720 mm
Pojemność baku: 17L (3,5L rezerwa)
Średnie spalanie: 4,7L/100km
1 doba 2 doby 3 doby 4 doby 1 tydzień 2 tygodnie 1 m-c
150 zł 270 zł 380 zł 480 zł 735 zł 1365 zł 2250 zł

Kaucja zwrotna: 1000 zł

Promocja !
Wynajem na weekend
Odbiór piątek po godz. 16.00 – zwrot poniedziałek do godz. 10.00
Cena: 270 zł

Opłaty dodatkowe / opłaty karne

Zgubienie lub zniszczenie kluczyków pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie dokumentów pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500 zł
Oddanie pojazdu po terminie zwrotu, każda rozpoczęta godzina 20 zł
Przy oddaniu pojazdu z niepełnym bakiem, każdy brakujący litr paliwa 7 zł

Do motocykla Suzuki GS 500F można wypożyczyć dodatkowe wyposażenie:

Kask 10 zł/doba

Regulamin wypożyczalni motocykli  firmy Motoexpert

ważny od 01.05.2017

 

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem motocykla (zwany także pojazdem) określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a Motoexpert Elżbieta Smoter prowadzącą działalność gospodarczą w Ząbkach przy ul. Wesoła 10, NIP: 735-168-44-76, REGON: 367024810, szczegółowo oznaczonym w umowie jako „Wynajmujący”.

 • 1

Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wynajem motocykla (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (kufry, kask itp.).

 • 2
 1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna albo osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.
 2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, dwóch aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS(wypis z ewidencji) oraz dwa aktualne dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 3. W przypadku obcokrajowców, możliwość sprawdzenia legalności pobytu oraz dokumentów tożsamości w najbliższej Komendzie Policji.
 • 3
 1. 1. Najemca otrzymuje od Wynajmującego w pełni sprawny technicznie pojazd bez jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy jako załącznik nr 3).
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla w celach rekreacyjnych. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, regulaminie najmu pojazdów, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w zawodach sportowych, testach motocykli, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

Wynajmujący nie oferuje usług turystycznych. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną  odpowiedzialność.

Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli pojazdu.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie z dnia jego wydania Najemcy z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Terminy i godziny przekazania oraz zwrotu motocykla określone są w umowie najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie motocykla.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu pojazdu w szczególności gdy pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan pojazdu jest zgodny z opisem przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu pojazdu. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych ( nie widocznych) powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony Najemcy w terminie 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Najemca wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

 1. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania dalszego korzystania z pojazdu i powiadomienia o powyższym Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w umowie najmu pojazdu. Wynajmujący wówczas oddaje do użytkowania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości Wynajmujący zwraca należność za niewykorzystany okres najmu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek starty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, eksploatacji pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową techniką jazdy lub niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a Najemca odpowiada za powyższe.
 4. Najemca nie ma prawa oddać, użyczyć , podnająć motocykla osobie trzeciej do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, udostępnienie motocykla osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem, osobie trzeciej będzie skutkować naliczeniem kar pieniężnych.
 5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą (w sposób zwyczajowo przewidziany oraz poprzez korzystanie z wyposażenia dodatkowego zapewnionego przez Wynajmującego).
 6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian albo demontażu części w pojeździe gdyż skutkuje to naliczeniem kary w kwocie 4000 zł.
 7. W przypadku zainstalowania w danym motocyklu nadajnika GPS, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Najemcę. Wynajmujący może nadzorować położenie, prędkość oraz inne parametry pracy wynajętego motocykla w trakcie trwania umowy. Najemca nie ma prawa odłączać modułu GPS od zasilania utrudniając ustalenie położenia motocykla.
 • 4
 1. Opłata najmu jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatna z góry w formie gotówki lub przelewu na konto.
 2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, dodatkowe ubezpieczenie AC Najemca może wykupić we własnym zakresie.
 3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje ubezpieczenia szkody w przypadku:
 4. a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
 5. b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 6. c) kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych albo bez ważnego prawa jazdy.
 7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży motocykla. W tym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę .

W przypadku kradzieży pojazdu najemca musi niezwłocznie tj. w ciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować  o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od pojazdu.

5.Za szkody powstałe w wynajętym pojeździe w okresie wynajmu, odpowiedzialność finansową ponosi Najemca.
Wycena uszkodzeń może być dokonywana przez Wynajmującego ale Najemca ma prawo zdecydować, kto dokona wyceny uszkodzeń pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę.
 2. Pojazd zostaje przekazany Najemcy czysty z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu w takim samym stanie i z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu pomnożonych przez cenę jednego litra paliwa powiększoną o koszt jego zatankowania wynoszący ryczałtową stawkę w wysokości 50,00 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę motocykla w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem § 4 pkt 8) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu za każdą rozpoczętą dobę kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dobowej określonej w Cenniku Wynajmującego; niezależnie od tego Wynajmujący uprawniony jest do czynności określonych w § 10 pkt1.
 4. Odebranie przez Najemcę pojazdu po dacie odbioru wskazanej w umowie najmu lub zwrócenia go Wynajmującemu przed datą zwrotu pojazdu określoną w umowie najmu nie powoduje zmiany wysokości czynszu najmu.
 • 5
 1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu. Wysokość kaucji zależy od klasy pojazdu i określony w Cenniku Wynajmującego, który stanowi integralną część Umowy jako załącznik nr 2. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem bankowym na konto Wynajmującego.
 3. Kaucja podlega zwrotowi po właściwym zwrocie motocykla oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki i koszty naprawienia szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z niniejszymi postanowieniami, na co Najemca wyraża zgodę z chwilą zawarcia umowy najmu.
 4. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Motoexpert. Procentowa wartość zaliczki koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Umowie. Brak przekazania zaliczki w ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się Najemcy na odbiór pojazdu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz Wynajmującego.

Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, nie mniej niż 200 PLN – przekazywana przy rezerwacji.

II transza – opłata stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy.

Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie uzgodnionej na podstawie Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po właściwym zwrocie pojazdu przy prawidłowym wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę.

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.

 1. Opłata za wynajem oraz kaucja są płatne podczas rezerwacji motocykla przed rozpoczęciem okresu najmu. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji przed terminem rozpoczęcia okresu najmu motocykla Najemcy przysługuje zwrot kaucji oraz częściowy zwrot wniesionej opłaty za wynajem zależny od okresu anulowania rezerwacji.
 2. a) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 14 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 100%.
 3. b) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 70%.
 4. c) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 50%.
 5. Wynajmujący nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu. Jedynym wyjątkiem jest nieprzewidziana awaria techniczna motocykla. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy koszt najmu proporcjonalny do niewykorzystanego czasu najmu.
 • 6
 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu pojazdu bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w dowolnej formie (w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza postanowienia zawarte w umowie najmu (z wyjątkiem obowiązku zapłaty czynszu najmu), niniejszym Regulaminie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu lub udostępnia go osobom nieuprawnionym. W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu; Wynajmującemu przysługuje nadto uprawnienie do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy najmu i Regulaminu najmu pojazdu.
 2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w dowolnej formie ( w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a). W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 3. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. oraz § 6 pkt 2., Wynajmujący uprawniony jest do działań wskazanych w § 10 pkt 1.                                                                                                                                                                                        4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości pięciokrotności tygodniowego czynszu najmu w sytuacji udostępnienia przez Najemcę pojazdu do kierowania osobie nie będącej stroną umowy lub osobie nie wskazanej przez Najemcę w umowie najmu jako kierowca pojazdu.                                                                                                                       .
 • 7

1.Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu a także przedstawić szczegółowy raport pisemny, szkic zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy najpóźniej w czasie 12 godzin od zdarzenia.

 1. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 • 8
 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się we wskazanym serwisie motocyklowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania motocykla. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości jednokrotności tygodniowej stawki czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego.
 • 9
 1. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. i § 6 pkt 2. oraz braku zwrotu motocykla w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych w § 4 pkt 7.Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego odholowania do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się motocykl znajduje na koszt Najemcy.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną określoną w Cenniku za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.
 • 10
 1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazd tej samej klasy lub wyższej, na co Najemca wyraża zgodę. Powyższa sytuacja nie powoduje zwiększenia czynszu najmu. Jeśli Najemca zaakceptuje pojazd klasy niższej, wówczas różnica w kwocie czynszu najmu zostanie zwrócona Najemcy. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności motocykli zastępczych i w przypadku braku możliwości zrealizowanie umowy najmu, zaliczka wpłacona przez Najemcę jest zwracana w pełnej wysokości.
 • 11
 1. Wyjazd motocyklem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa i Turcji są zabronione.
 2. Zmiany Umowy, niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.
 5. Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik , Regulamin oraz Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu stanowią integralną części umowy najmu.
 6. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.

Oświadczam,  że zapoznałem się z treścią Regulaminu.

………………………….………….                                                  ………………………………………….
NAJEMCA (czytelny podpis)                                                          WYNAJMUJĄCY(czytelny podpis)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze

prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.

 1. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas

wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w

umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną

podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym

sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana

m.in. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi

lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu,

złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa.

 1. Zostałam/em poinformowana/y, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w

celach realizacji zawartej umowy najmu. Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych

innym podmiotom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………..…………………………………..

data i czytelny podpis NAJEMCY

 • Kawasaki KLE 650 Versys

Kawasaki Versys 650 to dobrze wyglądający, bardzo wygodny, a zarazem lekki motocykl turystyczny. Wygodna wyprostowana pozycja za kierownicą zapewnia komfortową jazdę zarówno podczas długich podróży asfaltem, jak i krótkich przejażdżek szutrami.

Motocykl ten jest niezwykle zwrotny, dzięki czemu nadaje się dla początkujących motocyklistów. Dwucylindrowa jednostka pracuje cicho i równo, dzięki czemu nie brakuje mu mocy, więc zadowoli nawet tych bardziej doświadczonych.

Może być wyposażony w kufer centralny, co ułatwi spakowanie niezbędnych rzeczy.

Parametr Wartość
Pojemność: 649 ccm
Moc: 64 KM
Waga: 209 kg
Wysokość siedzenia: 840 mm
Pojemność baku: 19L
Średnie spalanie: 4L/100km
Kawasaki KLE 650 Versys - wynajem
Kawasaki KLE 650 Versys - wynajem
Kawasaki KLE 650 Versys - wynajem
1 doba 2 doby 3 doby 4 doby 1 tydzień 2 tygodnie 1 m-c
210 zł 380 zł 535 zł 670 zł 1030 zł 1910 zł 3150 zł

Kaucja zwrotna: 1 200 zł

Promocja !
Wynajem na weekend
Odbiór piątek po godz. 16.00 – zwrot poniedziałek do godz. 10.00
Cena: 380 zł

Opłaty dodatkowe / opłaty karne

Zgubienie lub zniszczenie kluczyków pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie dokumentów pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500 zł
Oddanie pojazdu po terminie zwrotu, każda rozpoczęta godzina 20 zł
Przy oddaniu pojazdu z niepełnym bakiem, każdy brakujący litr paliwa 7 zł

Do motocykla Kawasaki KLE 650 Versys można wypożyczyć dodatkowe wyposażenie:

Kask 10 zł/doba
Kufer centralny 10 zł/doba

Regulamin wypożyczalni motocykli  firmy Motoexpert

ważny od 01.05.2017

 

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem motocykla (zwany także pojazdem) określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a Motoexpert Elżbieta Smoter prowadzącą działalność gospodarczą w Ząbkach przy ul. Wesoła 10, NIP: 735-168-44-76, REGON: 367024810, szczegółowo oznaczonym w umowie jako „Wynajmujący”.

 • 1

Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wynajem motocykla (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (kufry, kask itp.).

 • 2
 1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna albo osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.
 2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, dwóch aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS(wypis z ewidencji) oraz dwa aktualne dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 3. W przypadku obcokrajowców, możliwość sprawdzenia legalności pobytu oraz dokumentów tożsamości w najbliższej Komendzie Policji.
 • 3
 1. 1. Najemca otrzymuje od Wynajmującego w pełni sprawny technicznie pojazd bez jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy jako załącznik nr 3).
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla w celach rekreacyjnych. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, regulaminie najmu pojazdów, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w zawodach sportowych, testach motocykli, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

Wynajmujący nie oferuje usług turystycznych. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną  odpowiedzialność.

Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli pojazdu.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie z dnia jego wydania Najemcy z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Terminy i godziny przekazania oraz zwrotu motocykla określone są w umowie najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie motocykla.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu pojazdu w szczególności gdy pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan pojazdu jest zgodny z opisem przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu pojazdu. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych ( nie widocznych) powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony Najemcy w terminie 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Najemca wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

 1. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania dalszego korzystania z pojazdu i powiadomienia o powyższym Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w umowie najmu pojazdu. Wynajmujący wówczas oddaje do użytkowania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości Wynajmujący zwraca należność za niewykorzystany okres najmu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek starty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, eksploatacji pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową techniką jazdy lub niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a Najemca odpowiada za powyższe.
 4. Najemca nie ma prawa oddać, użyczyć , podnająć motocykla osobie trzeciej do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, udostępnienie motocykla osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem, osobie trzeciej będzie skutkować naliczeniem kar pieniężnych.
 5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą (w sposób zwyczajowo przewidziany oraz poprzez korzystanie z wyposażenia dodatkowego zapewnionego przez Wynajmującego).
 6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian albo demontażu części w pojeździe gdyż skutkuje to naliczeniem kary w kwocie 4000 zł.
 7. W przypadku zainstalowania w danym motocyklu nadajnika GPS, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Najemcę. Wynajmujący może nadzorować położenie, prędkość oraz inne parametry pracy wynajętego motocykla w trakcie trwania umowy. Najemca nie ma prawa odłączać modułu GPS od zasilania utrudniając ustalenie położenia motocykla.
 • 4
 1. Opłata najmu jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatna z góry w formie gotówki lub przelewu na konto.
 2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, dodatkowe ubezpieczenie AC Najemca może wykupić we własnym zakresie.
 3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje ubezpieczenia szkody w przypadku:
 4. a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
 5. b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 6. c) kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych albo bez ważnego prawa jazdy.
 7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży motocykla. W tym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę .

W przypadku kradzieży pojazdu najemca musi niezwłocznie tj. w ciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować  o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od pojazdu.

5.Za szkody powstałe w wynajętym pojeździe w okresie wynajmu, odpowiedzialność finansową ponosi Najemca.
Wycena uszkodzeń może być dokonywana przez Wynajmującego ale Najemca ma prawo zdecydować, kto dokona wyceny uszkodzeń pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę.
 2. Pojazd zostaje przekazany Najemcy czysty z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu w takim samym stanie i z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu pomnożonych przez cenę jednego litra paliwa powiększoną o koszt jego zatankowania wynoszący ryczałtową stawkę w wysokości 50,00 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę motocykla w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem § 4 pkt 8) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu za każdą rozpoczętą dobę kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dobowej określonej w Cenniku Wynajmującego; niezależnie od tego Wynajmujący uprawniony jest do czynności określonych w § 10 pkt1.
 4. Odebranie przez Najemcę pojazdu po dacie odbioru wskazanej w umowie najmu lub zwrócenia go Wynajmującemu przed datą zwrotu pojazdu określoną w umowie najmu nie powoduje zmiany wysokości czynszu najmu.
 • 5
 1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu. Wysokość kaucji zależy od klasy pojazdu i określony w Cenniku Wynajmującego, który stanowi integralną część Umowy jako załącznik nr 2. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem bankowym na konto Wynajmującego.
 3. Kaucja podlega zwrotowi po właściwym zwrocie motocykla oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki i koszty naprawienia szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z niniejszymi postanowieniami, na co Najemca wyraża zgodę z chwilą zawarcia umowy najmu.
 4. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Motoexpert. Procentowa wartość zaliczki koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Umowie. Brak przekazania zaliczki w ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się Najemcy na odbiór pojazdu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz Wynajmującego.

Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, nie mniej niż 200 PLN – przekazywana przy rezerwacji.

II transza – opłata stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy.

Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie uzgodnionej na podstawie Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po właściwym zwrocie pojazdu przy prawidłowym wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę.

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.

 1. Opłata za wynajem oraz kaucja są płatne podczas rezerwacji motocykla przed rozpoczęciem okresu najmu. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji przed terminem rozpoczęcia okresu najmu motocykla Najemcy przysługuje zwrot kaucji oraz częściowy zwrot wniesionej opłaty za wynajem zależny od okresu anulowania rezerwacji.
 2. a) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 14 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 100%.
 3. b) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 70%.
 4. c) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 50%.
 5. Wynajmujący nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu. Jedynym wyjątkiem jest nieprzewidziana awaria techniczna motocykla. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy koszt najmu proporcjonalny do niewykorzystanego czasu najmu.
 • 6
 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu pojazdu bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w dowolnej formie (w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza postanowienia zawarte w umowie najmu (z wyjątkiem obowiązku zapłaty czynszu najmu), niniejszym Regulaminie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu lub udostępnia go osobom nieuprawnionym. W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu; Wynajmującemu przysługuje nadto uprawnienie do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy najmu i Regulaminu najmu pojazdu.
 2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w dowolnej formie ( w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a). W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 3. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. oraz § 6 pkt 2., Wynajmujący uprawniony jest do działań wskazanych w § 10 pkt 1.                                                                                                                                                                                        4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości pięciokrotności tygodniowego czynszu najmu w sytuacji udostępnienia przez Najemcę pojazdu do kierowania osobie nie będącej stroną umowy lub osobie nie wskazanej przez Najemcę w umowie najmu jako kierowca pojazdu.                                                                                                                       .
 • 7

1.Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu a także przedstawić szczegółowy raport pisemny, szkic zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy najpóźniej w czasie 12 godzin od zdarzenia.

 1. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 • 8
 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się we wskazanym serwisie motocyklowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania motocykla. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości jednokrotności tygodniowej stawki czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego.
 • 9
 1. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. i § 6 pkt 2. oraz braku zwrotu motocykla w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych w § 4 pkt 7.Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego odholowania do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się motocykl znajduje na koszt Najemcy.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną określoną w Cenniku za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.
 • 10
 1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazd tej samej klasy lub wyższej, na co Najemca wyraża zgodę. Powyższa sytuacja nie powoduje zwiększenia czynszu najmu. Jeśli Najemca zaakceptuje pojazd klasy niższej, wówczas różnica w kwocie czynszu najmu zostanie zwrócona Najemcy. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności motocykli zastępczych i w przypadku braku możliwości zrealizowanie umowy najmu, zaliczka wpłacona przez Najemcę jest zwracana w pełnej wysokości.
 • 11
 1. Wyjazd motocyklem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa i Turcji są zabronione.
 2. Zmiany Umowy, niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.
 5. Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik , Regulamin oraz Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu stanowią integralną części umowy najmu.
 6. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.

Oświadczam,  że zapoznałem się z treścią Regulaminu.

………………………….………….                                                  ………………………………………….
NAJEMCA (czytelny podpis)                                                          WYNAJMUJĄCY(czytelny podpis)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze

prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.

 1. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas

wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w

umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną

podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym

sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana

m.in. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi

lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu,

złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa.

 1. Zostałam/em poinformowana/y, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w

celach realizacji zawartej umowy najmu. Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych

innym podmiotom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………..…………………………………..

data i czytelny podpis NAJEMCY

 • Honda CBF 1000

Honda CBF 1000 przeznaczona jest dla doświadczonych motocyklistów ceniących wszechstronność, wygodną pozycję za kierownicą, przyspieszenie oraz solidne wykonanie.

Jako motocykl mający służyć do codziennej jazdy w każdych warunkach, a szczególnie polecany do pokonywania długich tras.

Honda CBF 1000 jest wygodna i przyjemna do jazdy, opcjonalnie może być wyposażona w komplet kufrów przydatnych na dłuższe wyjazdy.

Parametr Wartość
Pojemność: 998 ccm
Moc: 107 KM
Waga: 245 kg
Wysokość siedzenia: 780 mm
Pojemność baku: 19,3L
Średnie spalanie: 5,7L/100km
Hondy CBF 1000 - wynajem
Hondy CBF 1000 - wynajem
1 doba 2 doby 3 doby 4 doby 1 tydzień 2 tygodnie 1 m-c
280 zł 505 zł 710 zł 900 zł 1370 zł 2550 zł 4200 zł

Kaucja zwrotna: 1 500 zł

Promocja !
Wynajem na weekend
Odbiór piątek po godz. 16.00 – zwrot poniedziałek do godz. 10.00
Cena: 505 zł

Opłaty dodatkowe / opłaty karne

Zgubienie lub zniszczenie kluczyków pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie dokumentów pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500 zł
Oddanie pojazdu po terminie zwrotu, każda rozpoczęta godzina 20 zł
Przy oddaniu pojazdu z niepełnym bakiem, każdy brakujący litr paliwa 7 zł

Do motocykla Honda CBF 1000 można wypożyczyć dodatkowe wyposażenie:

Kask 10 zł/doba
Kufer centralny 10 zł/doba
Kufry boczne 20 zł/doba
Komplet kufrów (3 szt) 25 zł/doba

Regulamin wypożyczalni motocykli  firmy Motoexpert

ważny od 01.05.2017

 

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem motocykla (zwany także pojazdem) określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a Motoexpert Elżbieta Smoter prowadzącą działalność gospodarczą w Ząbkach przy ul. Wesoła 10, NIP: 735-168-44-76, REGON: 367024810, szczegółowo oznaczonym w umowie jako „Wynajmujący”.

 • 1

Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wynajem motocykla (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (kufry, kask itp.).

 • 2
 1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna albo osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.
 2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, dwóch aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS(wypis z ewidencji) oraz dwa aktualne dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 3. W przypadku obcokrajowców, możliwość sprawdzenia legalności pobytu oraz dokumentów tożsamości w najbliższej Komendzie Policji.
 • 3
 1. 1. Najemca otrzymuje od Wynajmującego w pełni sprawny technicznie pojazd bez jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy jako załącznik nr 3).
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla w celach rekreacyjnych. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, regulaminie najmu pojazdów, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w zawodach sportowych, testach motocykli, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

Wynajmujący nie oferuje usług turystycznych. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną  odpowiedzialność.

Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli pojazdu.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie z dnia jego wydania Najemcy z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Terminy i godziny przekazania oraz zwrotu motocykla określone są w umowie najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie motocykla.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu pojazdu w szczególności gdy pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan pojazdu jest zgodny z opisem przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu pojazdu. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych ( nie widocznych) powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony Najemcy w terminie 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Najemca wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

 1. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania dalszego korzystania z pojazdu i powiadomienia o powyższym Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w umowie najmu pojazdu. Wynajmujący wówczas oddaje do użytkowania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości Wynajmujący zwraca należność za niewykorzystany okres najmu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek starty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, eksploatacji pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową techniką jazdy lub niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a Najemca odpowiada za powyższe.
 4. Najemca nie ma prawa oddać, użyczyć , podnająć motocykla osobie trzeciej do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, udostępnienie motocykla osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem, osobie trzeciej będzie skutkować naliczeniem kar pieniężnych.
 5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą (w sposób zwyczajowo przewidziany oraz poprzez korzystanie z wyposażenia dodatkowego zapewnionego przez Wynajmującego).
 6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian albo demontażu części w pojeździe gdyż skutkuje to naliczeniem kary w kwocie 4000 zł.
 7. W przypadku zainstalowania w danym motocyklu nadajnika GPS, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Najemcę. Wynajmujący może nadzorować położenie, prędkość oraz inne parametry pracy wynajętego motocykla w trakcie trwania umowy. Najemca nie ma prawa odłączać modułu GPS od zasilania utrudniając ustalenie położenia motocykla.
 • 4
 1. Opłata najmu jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatna z góry w formie gotówki lub przelewu na konto.
 2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, dodatkowe ubezpieczenie AC Najemca może wykupić we własnym zakresie.
 3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje ubezpieczenia szkody w przypadku:
 4. a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
 5. b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 6. c) kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych albo bez ważnego prawa jazdy.
 7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży motocykla. W tym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę .

W przypadku kradzieży pojazdu najemca musi niezwłocznie tj. w ciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować  o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od pojazdu.

5.Za szkody powstałe w wynajętym pojeździe w okresie wynajmu, odpowiedzialność finansową ponosi Najemca.
Wycena uszkodzeń może być dokonywana przez Wynajmującego ale Najemca ma prawo zdecydować, kto dokona wyceny uszkodzeń pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę.
 2. Pojazd zostaje przekazany Najemcy czysty z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu w takim samym stanie i z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu pomnożonych przez cenę jednego litra paliwa powiększoną o koszt jego zatankowania wynoszący ryczałtową stawkę w wysokości 50,00 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę motocykla w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem § 4 pkt 8) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu za każdą rozpoczętą dobę kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dobowej określonej w Cenniku Wynajmującego; niezależnie od tego Wynajmujący uprawniony jest do czynności określonych w § 10 pkt1.
 4. Odebranie przez Najemcę pojazdu po dacie odbioru wskazanej w umowie najmu lub zwrócenia go Wynajmującemu przed datą zwrotu pojazdu określoną w umowie najmu nie powoduje zmiany wysokości czynszu najmu.
 • 5
 1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu. Wysokość kaucji zależy od klasy pojazdu i określony w Cenniku Wynajmującego, który stanowi integralną część Umowy jako załącznik nr 2. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem bankowym na konto Wynajmującego.
 3. Kaucja podlega zwrotowi po właściwym zwrocie motocykla oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki i koszty naprawienia szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z niniejszymi postanowieniami, na co Najemca wyraża zgodę z chwilą zawarcia umowy najmu.
 4. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Motoexpert. Procentowa wartość zaliczki koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Umowie. Brak przekazania zaliczki w ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się Najemcy na odbiór pojazdu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz Wynajmującego.

Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, nie mniej niż 200 PLN – przekazywana przy rezerwacji.

II transza – opłata stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy.

Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie uzgodnionej na podstawie Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po właściwym zwrocie pojazdu przy prawidłowym wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę.

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.

 1. Opłata za wynajem oraz kaucja są płatne podczas rezerwacji motocykla przed rozpoczęciem okresu najmu. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji przed terminem rozpoczęcia okresu najmu motocykla Najemcy przysługuje zwrot kaucji oraz częściowy zwrot wniesionej opłaty za wynajem zależny od okresu anulowania rezerwacji.
 2. a) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 14 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 100%.
 3. b) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 70%.
 4. c) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 50%.
 5. Wynajmujący nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu. Jedynym wyjątkiem jest nieprzewidziana awaria techniczna motocykla. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy koszt najmu proporcjonalny do niewykorzystanego czasu najmu.
 • 6
 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu pojazdu bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w dowolnej formie (w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza postanowienia zawarte w umowie najmu (z wyjątkiem obowiązku zapłaty czynszu najmu), niniejszym Regulaminie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu lub udostępnia go osobom nieuprawnionym. W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu; Wynajmującemu przysługuje nadto uprawnienie do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy najmu i Regulaminu najmu pojazdu.
 2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w dowolnej formie ( w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a). W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 3. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. oraz § 6 pkt 2., Wynajmujący uprawniony jest do działań wskazanych w § 10 pkt 1.                                                                                                                                                                                        4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości pięciokrotności tygodniowego czynszu najmu w sytuacji udostępnienia przez Najemcę pojazdu do kierowania osobie nie będącej stroną umowy lub osobie nie wskazanej przez Najemcę w umowie najmu jako kierowca pojazdu.                                                                                                                       .
 • 7

1.Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu a także przedstawić szczegółowy raport pisemny, szkic zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy najpóźniej w czasie 12 godzin od zdarzenia.

 1. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 • 8
 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się we wskazanym serwisie motocyklowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania motocykla. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości jednokrotności tygodniowej stawki czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego.
 • 9
 1. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. i § 6 pkt 2. oraz braku zwrotu motocykla w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych w § 4 pkt 7.Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego odholowania do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się motocykl znajduje na koszt Najemcy.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną określoną w Cenniku za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.
 • 10
 1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazd tej samej klasy lub wyższej, na co Najemca wyraża zgodę. Powyższa sytuacja nie powoduje zwiększenia czynszu najmu. Jeśli Najemca zaakceptuje pojazd klasy niższej, wówczas różnica w kwocie czynszu najmu zostanie zwrócona Najemcy. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności motocykli zastępczych i w przypadku braku możliwości zrealizowanie umowy najmu, zaliczka wpłacona przez Najemcę jest zwracana w pełnej wysokości.
 • 11
 1. Wyjazd motocyklem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa i Turcji są zabronione.
 2. Zmiany Umowy, niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.
 5. Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik , Regulamin oraz Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu stanowią integralną części umowy najmu.
 6. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.

Oświadczam,  że zapoznałem się z treścią Regulaminu.

………………………….………….                                                  ………………………………………….
NAJEMCA (czytelny podpis)                                                          WYNAJMUJĄCY(czytelny podpis)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze

prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.

 1. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas

wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w

umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną

podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym

sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana

m.in. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi

lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu,

złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa.

 1. Zostałam/em poinformowana/y, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w

celach realizacji zawartej umowy najmu. Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych

innym podmiotom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………..…………………………………..

data i czytelny podpis NAJEMCY

 • Jawa 350 Lux

Jawa 350 Lux to kultowy motocykl szosowo-turystyczny. Jest ceniony ze względu na swoją lekką konstrukcję i wspaniały wygląd. Wygodne siedzenie zapewni komfortową jazdę, a przejażdżka w koszu, w który wyposażony jest nasz motocykl, dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Jawa 350 Lux to ponadczasowy klasyk, jednak ze względu na swój wiek oraz „zaawansowaną technologię” sugerowane są krótkie przejażdżki w niedużej odległości od wypożyczalni. W razie ewentualnej awarii motocykla, w cenie wynajmu zapewniamy odbiór motocykla i transport do serwisu w obrębie 35 km od wypożyczalni.

Parametr Wartość
Pojemność: 343 ccm
Moc: 27 KM
Waga: 170 kg
Wysokość siedzenia: 780 mm
Pojemność baku: 17L (3l rezerwa)
Średnie spalanie: ile wlejesz, tyle spali 🙂
1-godz. 2-godz. 3-godz. 4-godz. 5-godz. 6-godz. 7-godz.
120 zł 220 zł 310 zł 385 zł 450 zł 505 zł 550 zł

Kaucja zwrotna: 1 500 zł

Opłaty dodatkowe / opłaty karne

Zgubienie lub zniszczenie kluczyków pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie dokumentów pojazdu 500 zł
Zgubienie lub zniszczenie tablicy rejestracyjnej pojazdu 500 zł
Oddanie pojazdu po terminie zwrotu, każda rozpoczęta godzina 20 zł
Przy oddaniu pojazdu z niepełnym bakiem, każdy brakujący litr paliwa 7 zł

Do motocykla Jawa 350 można wypożyczyć dodatkowe wyposażenie:

Kask 10 zł/doba

Regulamin wypożyczalni motocykli  firmy Motoexpert

ważny od 01.05.2017

 

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem motocykla (zwany także pojazdem) określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a Motoexpert Elżbieta Smoter prowadzącą działalność gospodarczą w Ząbkach przy ul. Wesoła 10, NIP: 735-168-44-76, REGON: 367024810, szczegółowo oznaczonym w umowie jako „Wynajmujący”.

 • 1

Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wynajem motocykla (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym (kufry, kask itp.).

 • 2
 1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna albo osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.
 2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, dwóch aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS(wypis z ewidencji) oraz dwa aktualne dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 3. W przypadku obcokrajowców, możliwość sprawdzenia legalności pobytu oraz dokumentów tożsamości w najbliższej Komendzie Policji.
 • 3
 1. 1. Najemca otrzymuje od Wynajmującego w pełni sprawny technicznie pojazd bez jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy jako załącznik nr 3).
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Przedmiotem umowy z Wynajmującym jest wyłącznie wynajem motocykla w celach rekreacyjnych. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, regulaminie najmu pojazdów, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w zawodach sportowych, testach motocykli, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

Wynajmujący nie oferuje usług turystycznych. Najemca samodzielnie organizuje swoją podróż i użytkuje pojazd na własną  odpowiedzialność.

Najemca wyraża zgodę do udostępnienia jego danych organom bezpieczeństwa Policji, Straży Miejskiej oraz innym służbom mającym uprawnienia do legitymowania Najemcy lub kontroli pojazdu.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu pojazd w stanie z dnia jego wydania Najemcy z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Terminy i godziny przekazania oraz zwrotu motocykla określone są w umowie najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie motocykla.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczego w momencie zwrotu pojazdu w szczególności gdy pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan pojazdu jest zgodny z opisem przez Wynajmującego w dacie nieprawidłowego zwrotu pojazdu. Wynajmujący wykona szczegółowe oględziny celem weryfikacji uszkodzeń ukrytych ( nie widocznych) powstałych w trakcie używania pojazdu przez Najemcę. Protokół z oględzin szczegółowych zostanie dostarczony Najemcy w terminie 30 dni od daty zdania motocykla pocztą elektroniczną. Najemca wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych napraw.

 1. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania dalszego korzystania z pojazdu i powiadomienia o powyższym Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w umowie najmu pojazdu. Wynajmujący wówczas oddaje do użytkowania sprawny pojazd zastępczy albo w przypadku braku takiej możliwości Wynajmujący zwraca należność za niewykorzystany okres najmu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy też jego wyposażenia.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek starty spowodowane awarią pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi pojazdu, eksploatacji pojazdu niezgodnej z przeznaczeniem, nieprawidłową techniką jazdy lub niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a Najemca odpowiada za powyższe.
 4. Najemca nie ma prawa oddać, użyczyć , podnająć motocykla osobie trzeciej do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, udostępnienie motocykla osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem, osobie trzeciej będzie skutkować naliczeniem kar pieniężnych.
 5. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą (w sposób zwyczajowo przewidziany oraz poprzez korzystanie z wyposażenia dodatkowego zapewnionego przez Wynajmującego).
 6. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian albo demontażu części w pojeździe gdyż skutkuje to naliczeniem kary w kwocie 4000 zł.
 7. W przypadku zainstalowania w danym motocyklu nadajnika GPS, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Najemcę. Wynajmujący może nadzorować położenie, prędkość oraz inne parametry pracy wynajętego motocykla w trakcie trwania umowy. Najemca nie ma prawa odłączać modułu GPS od zasilania utrudniając ustalenie położenia motocykla.
 • 4
 1. Opłata najmu jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatna z góry w formie gotówki lub przelewu na konto.
 2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, dodatkowe ubezpieczenie AC Najemca może wykupić we własnym zakresie.
 3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje ubezpieczenia szkody w przypadku:
 4. a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
 5. b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
 6. c) kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych albo bez ważnego prawa jazdy.
 7. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży motocykla. W tym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę .

W przypadku kradzieży pojazdu najemca musi niezwłocznie tj. w ciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować  o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24 godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od pojazdu.

5.Za szkody powstałe w wynajętym pojeździe w okresie wynajmu, odpowiedzialność finansową ponosi Najemca.
Wycena uszkodzeń może być dokonywana przez Wynajmującego ale Najemca ma prawo zdecydować, kto dokona wyceny uszkodzeń pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.

 1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę.
 2. Pojazd zostaje przekazany Najemcy czysty z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu w takim samym stanie i z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu pomnożonych przez cenę jednego litra paliwa powiększoną o koszt jego zatankowania wynoszący ryczałtową stawkę w wysokości 50,00 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę motocykla w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem § 4 pkt 8) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu za każdą rozpoczętą dobę kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dobowej określonej w Cenniku Wynajmującego; niezależnie od tego Wynajmujący uprawniony jest do czynności określonych w § 10 pkt1.
 4. Odebranie przez Najemcę pojazdu po dacie odbioru wskazanej w umowie najmu lub zwrócenia go Wynajmującemu przed datą zwrotu pojazdu określoną w umowie najmu nie powoduje zmiany wysokości czynszu najmu.
 • 5
 1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu. Wysokość kaucji zależy od klasy pojazdu i określony w Cenniku Wynajmującego, który stanowi integralną część Umowy jako załącznik nr 2. Kaucja może być wpłacona gotówką lub przelewem bankowym na konto Wynajmującego.
 3. Kaucja podlega zwrotowi po właściwym zwrocie motocykla oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki i koszty naprawienia szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z niniejszymi postanowieniami, na co Najemca wyraża zgodę z chwilą zawarcia umowy najmu.
 4. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy Motoexpert. Procentowa wartość zaliczki koniecznej do rezerwacji terminu określona jest w Umowie. Brak przekazania zaliczki w ustalonym przez strony terminie traktowany jest jako rezygnacja z rezerwacji terminu. Brak wpłaty drugiej transzy w określonym terminie lub nie pojawienie się Najemcy na odbiór pojazdu będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz Wynajmującego.

Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 20% całkowitej opłaty, nie mniej niż 200 PLN – przekazywana przy rezerwacji.

II transza – opłata stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy.

Kaucja na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego płatny jest w kwocie uzgodnionej na podstawie Cennika, najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Najemcy. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po właściwym zwrocie pojazdu przy prawidłowym wykonaniu umowy najmu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowego przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Najemcę.

Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 5 godzin po terminie wskazanym w Umowie Wynajmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, spowoduje to całkowita utratę kaucji.

 1. Opłata za wynajem oraz kaucja są płatne podczas rezerwacji motocykla przed rozpoczęciem okresu najmu. W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji przed terminem rozpoczęcia okresu najmu motocykla Najemcy przysługuje zwrot kaucji oraz częściowy zwrot wniesionej opłaty za wynajem zależny od okresu anulowania rezerwacji.
 2. a) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 14 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 100%.
 3. b) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie dłuższym lub równym 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 70%.
 4. c) Jeżeli anulowanie przez Najemcę potwierdzonej rezerwacji następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed potwierdzonym terminem rozpoczęcia okresu najmu Najemcy przysługuje całkowity zwrot kaucji oraz zwrot wniesionej opłaty za wynajem w wysokości 50%.
 5. Wynajmujący nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu. Jedynym wyjątkiem jest nieprzewidziana awaria techniczna motocykla. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy koszt najmu proporcjonalny do niewykorzystanego czasu najmu.
 • 6
 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania stosunku najmu pojazdu bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w dowolnej formie (w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza postanowienia zawarte w umowie najmu (z wyjątkiem obowiązku zapłaty czynszu najmu), niniejszym Regulaminie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu lub udostępnia go osobom nieuprawnionym. W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu; Wynajmującemu przysługuje nadto uprawnienie do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy najmu i Regulaminu najmu pojazdu.
 2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w dowolnej formie ( w tym w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a). W powyższym przypadku Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 3. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. oraz § 6 pkt 2., Wynajmujący uprawniony jest do działań wskazanych w § 10 pkt 1.                                                                                                                                                                                        4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości pięciokrotności tygodniowego czynszu najmu w sytuacji udostępnienia przez Najemcę pojazdu do kierowania osobie nie będącej stroną umowy lub osobie nie wskazanej przez Najemcę w umowie najmu jako kierowca pojazdu.                                                                                                                       .
 • 7

1.Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu a także przedstawić szczegółowy raport pisemny, szkic zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy najpóźniej w czasie 12 godzin od zdarzenia.

 1. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 • 8
 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się we wskazanym serwisie motocyklowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania motocykla. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w wysokości jednokrotności tygodniowej stawki czynszu najmu określonej w Cenniku Wynajmującego.
 • 9
 1. W przypadkach opisanych w § 6 pkt 1. i § 6 pkt 2. oraz braku zwrotu motocykla w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych w § 4 pkt 7.Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego odholowania do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się motocykl znajduje na koszt Najemcy.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną określoną w Cenniku za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.
 • 10
 1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazd tej samej klasy lub wyższej, na co Najemca wyraża zgodę. Powyższa sytuacja nie powoduje zwiększenia czynszu najmu. Jeśli Najemca zaakceptuje pojazd klasy niższej, wówczas różnica w kwocie czynszu najmu zostanie zwrócona Najemcy. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności motocykli zastępczych i w przypadku braku możliwości zrealizowanie umowy najmu, zaliczka wpłacona przez Najemcę jest zwracana w pełnej wysokości.
 • 11
 1. Wyjazd motocyklem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa i Turcji są zabronione.
 2. Zmiany Umowy, niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.
 5. Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik , Regulamin oraz Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu stanowią integralną części umowy najmu.
 6. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.

Oświadczam,  że zapoznałem się z treścią Regulaminu.

………………………….………….                                                  ………………………………………….
NAJEMCA (czytelny podpis)                                                          WYNAJMUJĄCY(czytelny podpis)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze

prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.

 1. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas

wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w

umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną

podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym

sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana

m.in. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi

lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu,

złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących

przepisach prawa.

 1. Zostałam/em poinformowana/y, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w

celach realizacji zawartej umowy najmu. Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych

innym podmiotom.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………..…………………………………..

data i czytelny podpis NAJEMCY

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                                                 Numer rachunku bankowego: ING 46105010251000009240402785

 Wypożyczalnia motocykli Warszawa